Tallinna Spordiliit
Ülesanded Põhikiri Juhatus Liikmed Üritused Pildigalerii Kontakt Foorum Koolitused

EesmärkII LIIDU EESMÄRK JA TEGEVUS

8. Liidu eesmärk on spordi edendamine ja sportlike eluviiside laiendamine Tallinna elanikkonna seas. Liit propageerib ja koordineerib tervise- ja võistlussporti Tallinnas. Eesmärgi täitmiseks Liit:

1) ühendab juriidiliselt Tallinna spordiklubisid, koordineerib ja arendab koostööd ning vahendab infot nende vahel, koondab ressursse ja vahendeid liikmetele praktilise, metoodilise ja muu abi osutamiseks, peab Liidu liikmete arvestust;

2) propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubide kaudu Liidu tegevusse huvilisi, eelkõige noori ja toetajaid, arendab aktiivset tegevust Tallinna elanikkonna spordihuvi tõstmiseks;

3) osaleb koostöös Tallinna Linnavalitsuse ja spordialaliitudega Tallinna linna spordi tegevusmudeli (sh organisatsioonilise ja rahastamise) väljatöötamisel ja täiustamisel;

4) osaleb Tallinna linna spordi võistlussüsteemi väljaarendamisel ja vastava arengukava koostamisel;

5) nõustab Tallinna linna spordiklubisid, ühendusi ja seltse ning nende juhte ning treenereid jt töötajaid;

6) korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust - töötab välja Liidu võistluste juhendid, koordineerib ja korraldab Tallinna linna tiitli- jm võistlusi ning sõlmib lepinguid nende läbiviimiseks, süstematiseerib ja jäädvustab võistlustulemusi ning edastab vastavatele spordialaliitudele, organiseerib osavõtte võistlustest, koostab edetabeleid, hangib klubidele metoodilisi materjale, autasustab liikmeid, sportlasi ja toetajaid;

7) komplekteerib ja lähetab linna koondisi võistlustele;

8) koostab Liidu arengukava, aasta tegevuskava ja -eelarve;

9) kaitseb ja esindab oma liikmete ühishuvisid, arendab koostööd Eesti Olümpiakomiteega, spordialaliitudega, teiste piirkondlike jm spordiühendustega ning Tallinna linna ning riigi spordi juhtorganitega, teiste kohalike omavalitsustega, äri- ning muude ühingutega ja üksikisikutega nii kodu- kui ka välismaal, määrab vajadusel Liidu esindajad teistesse organisatsioonidesse;

10) teeb ettepanekuid ja koostööd ja Tallinna spordiehitiste ekspluateerimise ja rajamise planeerimisel;

11) arendab koostööd Tallinna linna noorsoo, kultuuri, hariduse, tervisedenduse, kriminaalpreventsiooni, integratsiooni, uimastitarbimist ja AIDS-i ennetavate jm institutsioonidega ning riigi kaitsejõududega;

12) edastab infot, sealhulgas pealinna spordisündmusi kajastatavatele meediaväljunditele;

13) koostöös spordialaliitude ja koolitusasutustega koordineerib ja korraldab spordialast koolitust ja täiendkoolitust linnas tegutsevatele treeneritele;

14) loob vastavalt võimalustele soodustingimusi Liidu liikmetele Liidu vara kasutamisel, võistlustest osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks;

15) viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Liidu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid;

16) määrab ja eraldab Liidu poolt kehtestatud korra alusel stipendiume.
Liit näeb end EOK liikmena, kus Liit on Tallinna linna spordiliikumist ainuesindav piirkondlik ühendus - piirkonnaliit, kes on pädev välja töötama Tallinna spordielu arendamise strateegiat ja taktikat ning koostama vajalikke arengukavu ning eelarveid.  Liit võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks, kuid ei või kahjustada teiste isikute põhiseaduse ja seadustega tagatud huve ega olla suunatud ühiskonnaelu demokraatlike põhimõtete vastu.


Uudised
 
   
 

Foorum
 
   
spordikool
Treeneri pearaha
 
  © 2003 Tallinna Spordiliit by HansaNet