Tallinna Spordiliit
Ülesanded Põhikiri Juhatus Liikmed Üritused Pildigalerii Kontakt Foorum Koolitused

LiikmedIII LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, VÄLJAASTUMINE JA -ARVAMINE

11.Liidu liikmeteks võivad olla Tallinna linnas mittetulundusühingutena tegutsevad spordiklubid, -seltsid ja -ühendused, kes:

1) tegutsevad Tallinna linnas aktiivselt spordi harrastamisega;
2) tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja;
3) osalevad aktiivselt Liidu tegevuses;
4) tasuvad ühekordse sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu;
5) on täitnud ja täidavad kõik riiklikult ja Tallinna linna poolt kehtestatud    statistilised, raamatupidamise jms aruanded.

Ühesugust spordiala viljelevate klubide arv Liidus ei või tõusta üle 1/3.
Liidu liikmete liikmed kuuluvad Liitu oma klubi kaudu. Liidu toetajaliikmeteks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa Liidu eesmärgi saavutamisele. Toetajaliikme statuudi kinnitab Liidu juhatus.

12. Liidu liikmeks astumiseks tuleb klubil esitada Liidu juhatusele:

1) kirjalik avaldus;
2) kirjalik ülevaade klubi senisest tegevusest, sh viljelevate spordialade loetelu;
3) mittetulundusühingu registrikaart;
4) koopia klubi registreeritud põhikirjast.

Liidu juhatus teeb otsuse liikmeks võtmise kohta 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse ja lisatud materjalide laekumise päevast. Liikmelisus jõustub Liidu juhatuse otsuse järgse ühekordse sisseastumismaksu tasumise hetkest. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja igaaastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja ja korra kinnitab Liidu üldkoosolek. Kui Liidu juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks võtmine otsustatakse Liidu üldkoosolekul.

13. Liikmelisust Liidus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda. Juriidilise isiku
tegevuse lõpetamise korral tema liikmelisus Liidus lõpeb. Liikmelisus säilib liikmeks olemise ümberkujundamisel seaduses sätestatud viisil. Liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused lõpevad. Liikme eraldumise korral säilib jaguneva isiku liikmelisus Liidus.

14. Liidu liige võib oma juhtorgani otsuse põhjal ja Liidule esitatud kirjaliku avalduse alusel Liidu liikmeskonnast peale vastastikuste kohustuste likvideerimist välja astuda. Liige võib Liidust välja astuda pärast 1-kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeks jäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.

15. Liikme võib Liidust välja arvata juhatuse otsusega kui ta ei täida Liidu põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Liitu moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Liidu valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata Liidu liikmemaksu 2 aasta vältel. Liidust välja arvatud liikmele tuleb tema Liidust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest teatada kirjalikult ühe kuu jooksul. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata.

16. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmel, kelle liikmelisus Liidus on lõppenud, ei ole õigust Liidu varale.

17. Liidu liikmetel on õigus:
osaleda ja olla esindatud Liidu kõigil üritustel ning tegevuses;
kasutada Liidu poolt loodud sportimistingimusi vastavalt Liidus kehtestatud korrale;
oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud Liidu juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada Liitu selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
esitada arupärimisi ja ettepanekuid Liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada Liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
esitada Liidu juhtorganitele taotlusi materiaalse ja muu toetuse saamiseks,
kirjalikult volitada mõnda teist Liidu liiget end esindama Liidu üldkoosolekul;
kasutada vastavalt kehtestatud korrale Liidu sümboolikat ja eeliskorras Liidu vara;
Liidust välja astuda, esitades juhatusele sellekohase avalduse;
kasutada teisi mittetulundusühingute seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.

18. Liidu liikmed on kohustatud:

1) järgima Liidu põhikirja ning valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
2) arendama ja/või harrastama sportlikku tegevust Tallinna linnas; 
3) oma esindajate kaudu osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ja Liidu 
valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
4) tasuma õigeaegselt liikmemakse;
5) kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Liidu vara;
6) hoidma ja kaitsma Liidu head nime, seisma Liidu eesmärgi ja põhimõtete eest.
Teisi kohustusi loetletutele saab liikmetele seada Liidu üldkoosolek ja Liidu juhatus, omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusoleku.


Uudised
 
   
 

Foorum
 
   
spordikool
Treeneri pearaha
 
  © 2003 Tallinna Spordiliit by HansaNet